استایل 1 تب

[container padding=”10px 0″][title size=”medium” align=”center”]استایل یک تب[/title]
[tm_code][ tm_tabs tab_type=”vertical” style=”1″ ]
[ tm_tab title=”تب 1″ ] لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. [ /tm_tab ]
[ tm_tab title=”تب2″ ] لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. [ /tm_tab ]
[ tm_tab title=”تب3″ ] لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[ /tm_tab ]
[ /tm_tabs ][/tm_code][/container]

[container padding=”20px 0″]
[one_half content_width=”90%”]
[title size=”small” type=”border”]استایل1 تب عمودی[/title]
[tm_tabs tab_type=”vertical” style=”1″]
[tm_tab title=”تب عمودی 1″] لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. [/tm_tab]
[tm_tab title=”تب عمودی2″] لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/tm_tab][tm_tab title=”تب عمودی 2″] لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. [/tm_tab]
[/tm_tabs]
[/one_half]
[one_half content_width=”90%”]
[title size=”small” type=”border”]استایل 1 افقی[/title]
[tm_tabs style=”1″]
[tm_tab title=”تب افقی 1″] لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. [/tm_tab]
[tm_tab title=”تب افقی2″] لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/tm_tab][tm_tab title=”تب عمودی 2″] لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. [/tm_tab]
[/tm_tabs]
[/one_half]
[/container]

Style Two Tab

[container padding=”10px 0″][title size=”medium” align=”center”]استایل یک تب[/title]
[tm_code][ tm_tabs tab_type=”vertical” style=”2″ ]
[ tm_tab title=”تب 1″ ] لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. [ /tm_tab ]
[ tm_tab title=”تب2″ ] لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. [ /tm_tab ]
[ tm_tab title=”تب3″ ] لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[ /tm_tab ]
[ /tm_tabs ][/tm_code][/container]

[container padding=”20px 0″]
[one_half content_width=”90%”]
[title size=”small” type=”border”]استایل1 تب عمودی[/title]
[tm_tabs tab_type=”vertical” style=”2″]
[tm_tab title=”تب عمودی 1″] لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. [/tm_tab]
[tm_tab title=”تب عمودی2″] لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/tm_tab][tm_tab title=”تب عمودی 2″] لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. [/tm_tab]
[/tm_tabs]
[/one_half]
[one_half content_width=”90%”]
[title size=”small” type=”border”]استایل 1 افقی[/title]
[tm_tabs style=”2″]
[tm_tab title=”تب افقی 1″] لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. [/tm_tab]
[tm_tab title=”تب افقی2″] لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/tm_tab][tm_tab title=”تب عمودی 2″] لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. [/tm_tab]
[/tm_tabs]
[/one_half]
[/container]

Style Three Tab Code

[container padding=”10px 0″][title size=”medium” align=”center”]استایل سه تب[/title]
[tm_code][ tm_tabs tab_type=”vertical” style=”3″ ]
[ tm_tab title=”تب 1″ ] لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. [ /tm_tab ]
[ tm_tab title=”تب2″ ] لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. [ /tm_tab ]
[ tm_tab title=”تب3″ ] لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[ /tm_tab ]
[ /tm_tabs ][/tm_code][/container]

[container padding=”20px 0″]
[one_half content_width=”90%”]
[title size=”small” type=”border”]استایل1 تب عمودی[/title]
[tm_tabs tab_type=”vertical” style=”3″]
[tm_tab title=”تب عمودی 1″] لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. [/tm_tab]
[tm_tab title=”تب عمودی2″] لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/tm_tab][tm_tab title=”تب عمودی 2″] لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. [/tm_tab]
[/tm_tabs]
[/one_half]
[one_half content_width=”90%”]
[title size=”small” type=”border”]استایل 1 افقی[/title]
[tm_tabs style=”3″]
[tm_tab title=”تب افقی 1″] لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. [/tm_tab]
[tm_tab title=”تب افقی2″] لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/tm_tab][tm_tab title=”تب عمودی 2″] لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. [/tm_tab]
[/tm_tabs]
[/one_half]
[/container]

دیدگاهتان را بنویسید